• Nazivi skupina lijekova iz liste lijekova HZZO-a

 

Pretraživanje liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje moguće je vršiti prema više različitih kriterija koji su unaprijed određeni, a to su:

  • šifra ATK lijeka
  • nezaštićeno ime (generičko ime) lijeka
  • proizvođač lijeka
  • zaštićeno ime lijeka
  • glavne skupine lijekova (nazivi skupina)
  • podskupine lijekova (nazivi podskupina)

Prilikom pretraživanja potrebno je unijeti željenu riječ (potpunu riječ, samo dio riječi ili više željenih riječi), odabrati značenje riječi iz padajućeg izbornika "Pretraživanje prema:", te kliknuti Traži ili jednostavno pritisnuti tipku ENTER na tipkovnici računala.

OPREZ: Pretraživanje neće dati željeni rezultat ukoliko ste za traženu riječ odabrali krivo značenje (npr. unesete riječ Pliva, ali za značenje riječi iz padajućeg izbornika "Pretraživanje prema:" ne odaberete značenje "Proizvođaču" nego neko drugo).

Kod unosa šifre ATK lijeka obratite pozornost da su posljednje tri znamenke u šifri odvojene razmakom pa ih tako treba unijeti u tražilicu da bismo dobili željeni rezultat (primjer: A01AA01 111 je ispravno i dobit ćemo ispis traženog lijeka, a A01AA01111 neispravno i nećemo dobiti nikakav ispis).